جزییات خانه دار شدن تهرانی ها از زبان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

به گزارش فیس راز، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران درباره جزییات اقدامات قرارگاه مسکن برای تسهیل خانه دار شدن تهرانی ها توضیحاتی ارائه داد.

جزییات خانه دار شدن تهرانی ها از زبان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران

به گزارش خبرنگاران، سید مهدی راهنمایی در این باره گفت: ایـن سـازمان بـا راه انـدازی قـرارگاه مسـکن اقدامـات گسـترده ای را بـرای تسـهیل تامیـن مسـکن صـورت داده کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از: مبادلـه 38 تفاهم نامـه بـا نهادهـا و دسـتگاه ها و بخـش خصوصـی بـه ظرفیـت 530 هـزار واحـد مسـکونی (از محـل ایـن تفاهم نامه هـا تاکنـون 260پـروژه شـامل 176 هـزار واحـد مسـکونی در مراحـل نهایـی فرآینـد صـدور پروانـه قـرار گرفته انـد.)

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: آغـاز اجـرای 19 پـروژه مسـکونی بـه ظرفیـت 12 هزار واحـد مسـکونی از سـوی سـازمان نوسـازی و در قالـب مشـارکت بـا سـرمایه گذاران(سـازمان نوسـازی از سـال 1384 تـا قبـل از ایـن دوره تنهـا 5 هزار واحـد مسـکونی را بـه مرحلـه اجـرا رسـانده بـود)، اجرای محلات الگو برای شکل دهی به قلمروهای هویتی تعیین و برخوردار از الگوهای معماری ایرانی-اسـلـامی و فناوری های نوین و معمـاری سـبز که این طرح در محلـه نفرآبـاد در منطقـه 20 و اراضـی موسـوم بـه تره بـار در منطقـه 19 در حـال اجـرا بـوده و اراضـی تهرانسـر در منطقـه 21 ، پـادگان کمیـل و نیز در سـایر محلـات هم در دسـت برنامه ریـزی و توافـق نهایـی بـا شـرکا اسـت.

او اضافه کرد: توافق با دستگاه های نظامی درخصوص 7 سایت نظامی(طی آنها ضمن تامین حدود 25 هزار واحد مسکونی به وسیله دستگاه های مربوطه، 150 هکتار عرصه نیز برای تامین خدمات در اختیار شهرداری قرار می گیرد)، فراهم سازی مقدمات طرح های فروش متری مسکن و راه اندازی سازمان اجاره داری با هدف بهبود استطاعت پذیری مسکن ازجمله اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 27 شهریور 1402 بروزرسانی: 27 شهریور 1402 گردآورنده: faceraz.ir شناسه مطلب: 2388

به "جزییات خانه دار شدن تهرانی ها از زبان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران" امتیاز دهید

1 کاربر به "جزییات خانه دار شدن تهرانی ها از زبان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزییات خانه دار شدن تهرانی ها از زبان مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید